כתב-שחרור
זכרונות
תאריך..............
מר/גברת.............
מגיש כתב-יד בכותרת ............
להלן המחבר/בעל הזכויות

אל: הועידה לתביעות חומריות נגד גרמניה (להלן ועידת התביעות)

המחבר/בעל הזכויות מצהיר, כי לפי מיטב ידיעתו העובדות והאירועים הקשורים לכתב-היד היו ידועים למחבר ונחוו על-ידו, והם אינם תוצר של דמיון או גניבה ספרותית.

המחבר/בעל הזכויות ערב לכך כי הוא או היא בעל/בעלת זכויות הסופרים בכתב-היד, וכי הינו/הינה בעל/ת זכות בלתי מוגבלת לתרום את הזכויות הכלולים בהסכם זה.

המחבר/בעל הזכויות מעביר לועידת התביעות את כתב-היד המיועד להיכלל באוסף האלקטרוני של זכרונות ניצולי-השואה. לועידת התביעות יהיה שיקול הדעת הבלעדי באשר להחלטה אם לכלול את כתב-היד באוסף האלקטרוני, אם לאו.

המחבר/בעל הזכויות וועידת התביעות כאחד מותירים בידיהם את הזכות להסיר את כתב-היד מהאוסף האלקטרוני בכל עת ומכל סיבה שהיא.

המחבר/בעל הזכויות מסכים כי ועידת התביעות לא תישא באחריות לכל תביעה או פעולה כתוצאה מהפצת כתב-היד לצד ג' כלשהו.

המחבר/בעל הזכויות משחרר את ועידת התביעות מכל אחריות למקרה של אובדן או גניבת כתב-היד, תהיינה הנסיבות והתוצאות אשר תהיינה באשר לאובדן או גניבה כזו.

אם תחליט ועידת התביעות לאפשר נגישות ציבורית לכתב-היד בכל עת בעתיד, מעניק המחבר/בעל הזכויות לועידת התביעות זכות לא בלעדית שתמצא לנכון להשתמש בה כדי להעלות את כתב-היד לאינטרנט או לעשותו נגיש ציבורית בכל דרך אחרת, וכן לבצע שינויים בנוסח הטכסט, אם וכאשר אלה יידרשו לצורך פעילות הפצה, וכן זכות לא-בלעדית להוסיף כותרות, כותרות-משנה, הערות שוליים, תרגום ופרשנות, כפי שתמצא ועידת התביעות לנכון.


ועידת התביעות תהיה זכאית לשלב בהקדמה לכתב-היד ו/או לכל אתר אינטרנט שבו יוצג כתב-היד הודעה הפוטרת את ועידת התביעות ממתן אישור לדיוק תוכן כתב-היד והאירועים המתוארים בו.

ועידת התביעות זכאית להעביר את הזכויות הכלולות במסמך זה לכל מוסד או ארגון ללא כוונת רווח, לצורכי מחקר השואה.

ועידת התביעות תהיה זכאית לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי ביחס לזכויותיה ואחריותה לפי
הסכם זה.


חתימת הסופר/בעל הזכויות..........................