STRESZCZENIE INFORMACJI O MANUSKRYPCIE

Tytuł manuskryptu

Imię i nazwisko autora

Imię i nazwisko, adres, telefon, faks, e-mail osoby składającej manuskrypt (autor lub posiadacz praw)

Streszczenie manuskryptu (Proszę podać krótkie pół-stronicowe streszczenie swojego manuskryptu, wymieniające główne osoby, miejsca i wydarzenia, które są w nim opisane. Streszczenie to umożliwi skatalogowanie wszystkich manuskryptów do celu ich przyszłego czytania przez badaczy i wyboru manuskryptów do analizy.)

Biografia autora (jeżeli posiadacz praw nie jest autorem, proszę podać swoje pokrewieństwo/powiązanie z autorem)

Podpis i data