קוועטשט אויף דער שפראַך וואס איר ווילט בעסער
אויסרוף פאר נאך נישט דערשינענע אדער נישט צו קריגן זכרונות
שותפים-אָרגאַניזאַציעס
אַסאָציִיִרטע-אָרגאַניזאַציעס
ווי צוצושטעלן כתבי-יד
אפֿט געפֿרעגטע פֿראַגעס
קאנטאקטיר אונדז

אַסאָציִיִרטע אָרגאַניזאַציעס

כדי דער אנרוף צו מחברים, זייערע משפחות און רעכט-פארמעגער זאל טאקע דערגרייכן די גאנצע וועלט, בעט די וועלט-זאמלונג פון חורבן-זכרונות [Worldwide Shoah Memoirs Collection] די שייכדיקע אָרגאַניזאַציעס אין אלע לענדער זיך באהעפטן צו דער היסטארישער איניציאטיוו.

מיר בעטן די אַסאָציִיִרטע ארגאניזאציעס זיי זאלן מוטיקן אלע ניצולים און זייערע משפחות שיקן זייערע כתבי-יד און זאלן אויך באקענט מאכן דעם פראיעקט אין זייערע קהילות.


אָרגאַניזאַציעס וועלכע ווילן זיין אַסאָציִיִרט מיט דער וועלט-זאמלונג פון חורבן-זכרונות [Worldwide Shoah Memoirs Collection] מוזן שיקן די קומענדיקע אינפארמאציע ,בעסער דורך בליץ-פאסט (אי-מייל).

• אָרגאַניזאַציעס נאמען און אדרעס
• קאנטאקט נאמען
• אזוי ווי אייער אָרגאַניזאַציע וועט זיין אין וועב-בלעטל פון דער וועלט-זאמלונג פון חורבן-זכרונות Worldwide Shoah Memoirs Collection, צייכנט אן אייער וועב אדרעס אויב איר ווילט פארבינדן אונדזער בלעטל צו אייערס.
• אייער בליץ-פאסט (e-mail) אדרעס

• שיקט אייער ענטפער צו:
Stella Breckenridge
Memoirs Outreach Coordinator
בליץ פאסט אדרעס: Stella.Breckenridge@claimscon.org
טעלעפאן: + 1-646-485-2130
+ 1-212-685-5299 :פאקס