קוועטשט אויף דער שפראַך וואס איר ווילט בעסער
אויסרוף פאר נאך נישט דערשינענע אדער נישט צו קריגן זכרונות
שותפים-אָרגאַניזאַציעס
אַסאָציִיִרטע-אָרגאַניזאַציעס
ווי צוצושטעלן כתבי-יד
אפֿט געפֿרעגטע פֿראַגעס
קאנטאקטיר אונדז

װי צוצושטעלן א כתב-יד

מע קען דערלאַנגען כתבי-יד אין אַ װאָסער שפּראַך עס זאָל נישט זײַן. מחברים אָדער רעכט-פֿאַרמעגער מוזן שיקן די װײַטערדיקע דאָקומענטן אױף די אונטן אָנגעװיזענע אַדרעסן:

צום באַדױרן, קענען מיר נישט אַקצעפּטירן האַנט-שריפֿטן.

ביטע, שיקט די דאָזיקע פֿיר דאָקומענטן צו:

אַלע לענדער אַ חוץ מדינת-ישראל:

Stella Breckenridge
Memoirs Outreach Coordinator
Claims Conference
1359 Broadway
Room 2000
New York, NY 10018
USA
Email: Stella.Breckenridge@claimscon.org
Tel: +1-646-485-2130
Fax: +1-212-685-5299

מדינת-ישראל:

Gabi Bron
Claims Conference
Beit-Ha’Umot
101 Derech Hevron
Jerusalem 93480
Israel
Email: Gabriel.Bron@claimscon.org
Tel: 02-6712711
Fax:02-6712731